Algemene voorwaarden Steady Dogs kleinschalige opvang

 

1. Steady Dogs verplicht zich tot een zo goed mogelijke verzorging van de in opvang gegeven hond. Mede gelet op de unieke wijze van opvang (hond niet in een hok, maar loslopend in huis en in een afgesloten weide en maakt wandelingen door het bos) bent u zich bewust dat uw huisdier verwondingen kan oplopen en/of kan weglopen, (evt. ongewenst gedekt kan worden). Steady Dogs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, noch voor directe, noch voor indirecte schade.

2. Uw huisdier dient minimaal 3 weken te voren te zijn ingeënt met de wettelijke entingen. Entingsbewijs d.m.v. vaccinatieboekje of paspoort dient gedurende het verblijf van uw huisdier aanwezig te zijn. Steady Dogs is gerechtigd uw huisdier te weigeren indien u geen geldig entingsbewijs kunt overleggen.

3. Steady Dogs is gerechtigd, in geval van verwondingen, ziekte of een vermoeden van ziekte van uw huisdier een dierenarts te consulteren. De kosten van deze dierenarts alsmede alle andere kosten welke redelijkerwijze in verband staan met verwonding, ziekte of een vermoeden van ziekte van uw huisdier komen voor rekening van de eigenaar van het huisdier, dan wel degene die het huisdier heeft afgegeven.

4. De eigenaar dan wel degene die het dier heeft afgegeven bij Steady Dogs is op de laatste dag van het verblijf betaling verschuldigd. De eigenaar van het dier dan wel degene die het dier heeft gegeven is in geen geval tot schuldvergelijking gerechtigd.

5. Steady Dogs is gerechtigd, indien de verblijfskosten niet volledig zijn voldaan, afgifte van het huisdier te weigeren.

6. Steady Dogs heeft het recht om het gastdier onder te brengen in een daarvoor bestemd dierenasiel, op kosten van de klant indien: – de klant, zonder nader bericht, het dier niet ophaalt binnen twee weken na de overeengekomen verblijfsperiode. – een tussentijdse nota van Steady Dogs gedurende tien dagen door de klant onbetaald blijft.

7. Uw huisdier dient op het moment van inbewaringgeving geheel vrij van ongedierte te zijn. Indien blijkt dat hieraan niet is voldaan, zullen de kosten van het alsnog ongedierte vrijmaken van huisdier, verblijven en/of medegasten, worden doorberekend aan de eigenaar van het huisdier.

8. Zoek raken en/of schade aan de meegebrachte spullen is voor risico van de eigenaar

9. Reserveringen kunnen telefonisch of per email worden gedaan. Steady Dogs heeft het recht, om na acceptatie van de gemaakte reservering, een aanbetaling te vorderen van 50% van de totale verblijfskosten. Zodra het bedrag is bijgeschreven is de reservering definitief. Reserveringen kunnen tot 14 dagen voor de gereserveerde periode worden geannuleerd, de aanbetaling wordt dan geretourneerd. Bij annuleren korter dan 14 dagen, ongeacht om welke reden, zullen wij de volledig gereserveerde periode in rekening brengen. Indien uw huisdier eerder wordt opgehaald dan de overeengekomen reserveringsperiode zullen de gereserveerde dagen in rekening worden gebracht.

 

Algemene voorwaarden Steady Dogs hondenschool

 

Cursist/klant: eigenaar van de hond.

Hond: hond(en) van cursist die de cursus en/of privéles volgen bij instructeur.

Opdracht: een overeenkomst van een opdracht in de zin van artikel 7:400BW, waarbij de hondenschool zich verbindt jegens de cursist/klant een cursus of privéles in te stellen ten behoeve van de hond.

 

1.Werkzaamheden

Steady Dogs voert de werkzaamheden uit naar de het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van vakmanschap. Zij staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

 

2.Algemeen

-Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten, de algemene voorwaarden en de klachtenregeling.

-Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen hondenschool en cursist/klant.

-Hondenschool behoudt zich ten allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Cursist/klant kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de cursist/klant, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

-Bij de inschrijving dient de cursist/klant het entingsboekje/dierenpaspoort van de hond te overleggen.

-Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de overeenkomst mede te ondertekenen.

-Afwijkende bedingen gelden slechts indien de partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor afwijkende beding is overeengekomen.

-Toezeggingen van personeelsleden van de hondenschool zijn slechts bindend indien de eigenaar deze achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd.

 

3.Rechten en plichten Steady Dogs

-Loopse teven kunnen niet deelnemen aan de cursus. Zij kunnen eventueel, na overleg, gebruik maken van inhaaldagen.

-Honden met een besmettelijke ziekte kunnen niet deelnemen aan de cursus.

-Hondenschool heeft het recht een hond te weigeren wanneer de veiligheid voor mens en dier, openbare orde, volksgezondheid of dierenwelzijn in het gedrang zijn.

-Hondenschool is gesloten op officiële feestdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

-Hondenschool heeft het recht vakantiedagen op te nemen. Deze vakanties worden minimaal 2 weken van te voren aan de opdrachtgeven bekend gemaakt. Tijdens deze vakanties is de hondenschool niet beschikbaar.

-Wanneer hondenschool door overmacht (zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten) de cursus niet kan verrichten, zal deze de cursist/klant zo snel mogelijk hiervan berichten. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet op opdrachtnemer verhaald worden.

-Hondenschool heeft het recht om de cursus niet door te laten gaan bij extreme weersomstandigheden als gladheid, extreme hitte, onweer of weeralarm. Er zullen inhaaldagen worden afgesproken.

-Hondenschool heeft het recht de overeenkomst te verbreken als blijkt dat cursist/klant de algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft. Er is geen recht op restitutie van reeds betaalde cursus.

 

4.Rechten en plichten cursist/klant

-Cursist/klant is verplicht om hondenschool te voorzien van alle benodigde informatie rondom het huisdier.

-De hond dient gezond te zijn en jaarlijks door opdrachtgever te worden ingeënt (of getiterd).

-Bij de eerste les van de cursus dient cursist/klant het entingsboekje/paspoort van de hond te overleggen.

-Cursist/klant meldt veranderingen in de gezondheid van de hond (loopsheid, besmettelijke ziekte, etc.) zo spoedig mogelijk aan de hondenschool.

-De cursist/klant gaat akkoord met een positieve manier van opvoeding en training.

-De cursist/klant dient uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de instructeur zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de les op de hoogte  te stellen.

-Indien bij verhindering (van de cursist of hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, inhaaldagen kunnen worden besproken of restitutie naar rato.

-Inhaaldagen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten mogelijk. De datum en tijden van deze inhaaldagen worden in overleg met de hondenschool en naar de mogelijkheden van de instructeur ingepast. Indien een les echter 24 uur voor de aanvang is afgezegd vervalt het recht op inhalen.

-Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen, kunnen deze altijd ingehaald worden, in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur.

-De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist/klant. De hondenschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel.

-De hond dient tijdens de cursus, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door de instructeur, aangelijnd te zijn.

-De honden mogen aan de lijn geen contact hebben met elkaar.

-In overleg met de instructeur is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan de gedragsregels en aanwijzingen van de instructeur.

-Tijdens de cursussen is het niet toegestaan gebruik te maken van telefoon (uitzondering in overleg), roken of alcoholhoudende dranken te nuttigen.

 

5.Verzekeringen, schade en aansprakelijkheid.

-De hond moet zijn opgenomen in de WA verzekering van cursist/klant. Cursist/klant blijft als eigenaar van de hond altijd wettelijk aansprakelijk voor door deze hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.

-Cursist/klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door hondenschool of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op cursist/klant verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de betrokkenhonden gedeeld.

-Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond tijdens de cursus.

-Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld door ziekten, verwondingen, ongewenste dekkingen of overlijden van de hond.

-Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie door de opdrachtgever betreffende de hond.

 

6.Betalingen

-Alle weergegeven prijzen zijn inclusief 21% BTW.

-Cursist/klant gaat akkoord met het vooral betalen van de cursus. De cursus dient uiterlijk voor aanvang van de cursus voldaan te worden. Dit kan per bank of contant bij de hondenschool.

-In geval van niet tijdige betaling door cursist/klant zal de hondenschool de toegang tot de cursus weigeren.